30 години специалност "Стопански и финансов контрол"   bg   en

Такси за участие

Регистрация до 10 юни 2021 г.
Участници от България
Участници от чужбина
Студенти и докторанти
Банкова сметка

Получател: СА „Д. А. Ценов“
Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД
IBAN: BG 78 SOMB 9130 31 TSENOV 00
BIC: SOMBBGSF

Основание за плащане: Конференция СФК, 01-02.10.2021 г.