30 години специалност "Стопански и финансов контрол"   bg   en

За конференцията

Международната научно-практическа конференция ”Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности” е организирана от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и е посветена на 30 годишнината от създаването на специалност „Стопански и финансов контрол““ и 85-та годишнина на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Темата на конференцията е провокирана от желанието на преподавателите от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” да бъдат предложени научно-обосновани решения на практически проблеми, произтичащи от необходимостта от адаптиране дейността на контролните институции към цифровата икономика. Платформата на конференцията дава възможност на преподаватели и изследователи от цял свят да споделят своите изследвания и активно да участват в дискусионните панели.

Целта на конференцията е да се обсъдят въпросите, свързани с възможностите за цифровизация и дигитализация на: отчетността; финансовия, данъчния и митническия контрол; банковия контрол и надзор; вътрешния контрол и одит; външния одит; финансовия анализ; оценката на риска; анализа на финансовите отчети и др.

При регистрацията си участниците имат възможност да изберат присъствено или онлайн участие. С оглед на епидемичната обстановка, организаторите запазват правото си да променят начина на провеждане на конференцията, за което своевременно ще уведомят участниците.

Статиите ще бъдат публикувани в електронно издание на Конференцията, индексирано в CEEOL, Dlib, Google Scholar, BPOS (Bulgarian portal for open science) и Националния референтен списък. Представените за публикуване статии подлежат на рецензиране и проверка за автентичност. В сборника с научни статии ще бъдат включени само одобрените за публикуване разработки след рецензиране. Докторантите и студентите са насърчени да представят презентации и публикации в научните сесии на конференцията, в зависимост от техния изследователски интерес, като не заплащат такса за участие.

BPOS    CEEOL    Dlib    google    НАЦИД

Тематични направления
1. Финансов контрол
2. Митническа политика, митнически контрол
3. Данъчна политика, данъчно облагане и данъчен контрол
4. Професионална етика и принципи в контрола и анализа
5. Банков контрол и надзор
6. Контрол върху инвестициите
7. Външен и вътрешен контрол
8. Външен и вътрешен одит
9. Анализ на финансовите отчети
10. Финансов анализ
11. Анализ на риска
12. Бизнес анализ
13. Контрол върху икономическите измами и изпирането на пари. киберсигурност
14. Качество на обучението в областта на контрола и анализа