30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Алумни

Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ успешно развива алумни клуб „Стопански и финансов контрол“, който обединява възпитаниците ни от специалност „Стопански и финансов контрол“ и нашите магистърски програми „Финансов контрол и външен одит“, „Валутен, митнически и данъчен контрол“, „Вътрешен одит“ и „Финансов анализ и контрол“ в редовна и дистанционна форма на обучение.

Алумни клубът „СФК“ включва 329 дипломирани студенти, които участват в различни инициативи и проекти на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“.

Нашите алумни членове намират професионална реализация в организациите от публичния и частния сектор като:
• данъчни инспектори;
• митнически инспектори;
• митнически представители;
• одитори към Сметната палата;
• вътрешни одитори в организациите от публичния сектор;
• директори, одитори и банкови служители от банковия сектор;
• юрисконсулти в системата на Националната агенция за приходите;
• инспектори в Агенцията за държавна финансова инспекция;
• финансови контрольори в общини и министерства;
• инспектори в отдел „Икономическа полиция“ към системата на МВР;
• контрольори в Инспекцията по труда;
• управители и директори на търговски дружества;
• главни счетоводители;
• финансови анализатори.