30 години специалност "Стопански и финансов контрол"   bg   en

Специалност
"Стопански и финансов контрол"

Специалност „Стопански и финансов контрол“ е създадена с решение на Академичния съвет № 19/19.12.1990 г., с първоначално наименование „Контрол и анализ на фирмената дейност“, като реализира своя първи прием през 1991 г. От 1995 г., с решение на Академичния съвет № 9/11.07.1995 г., специалността се преименува в „Стопански и финансов контрол”, с което наименование съществува и днес.

За 30 години история студентите от специалност СФК и преподавателите от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, ръководеща обучението по специалността, интегрираха своя творчески и научно-изследователски потенциал, за да развият и утвърдят качеството на обучението по контрол и анализ в съответствие с изискванията на теорията и практиката на контролната професия, пазара на труда и европейските и национални стандарти в областта на висшето образование по икономика.

Учебната документация по специалността е подготвена с цел да осигури цялостно и завършено обучение по контрол и анализ, като подготви бъдещите специалисти за реализация в различните контролни структури в бизнес и публичния сектор на икономиката в страната.