30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Специалност
„Стопански и финансов контрол“

Специалност „Стопански и финансов контрол“ е създадена с решение на Академичния съвет № 19/19.12.1990 г., с първоначално наименование „Контрол и анализ на фирмената дейност“, като реализира своя първи прием през 1991 г. От 1995 г., с решение на Академичния съвет № 9/11.07.1995 г., специалността се преименува в „Стопански и финансов контрол”, с което наименование съществува и днес.

За 30 години история студентите от специалност СФК и преподавателите от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“, ръководеща обучението по специалността, интегрираха своя творчески и научно-изследователски потенциал, за да развият и утвърдят качеството на обучението по контрол и анализ в съответствие с изискванията на теорията и практиката на контролната професия, пазара на труда и европейските и национални стандарти в областта на висшето образование по икономика.

Учебната документация по специалността е подготвена с цел да осигури цялостно и завършено обучение по контрол и анализ, като подготви бъдещите специалисти за реализация в различните контролни структури в бизнес и публичния сектор на икономиката в страната.
Учебното съдържание по дисциплините в специалност „Стопански и финансов контрол“ е съобразено в максимална степен с най-новите постижения в областта на:
   - Теорията на контрола;
   - Теорията на икономическия анализ;
   - Методиката на контрола;
   - Данъчния контрол;
   - Валутния контрол;
   - Митническия контрол;
   - Вътрешния контрол;
   - Банковия контрол;
   - Вътрешния и външен одит;
   - Управлението на риска в контрола;
   - Професионалното поведение в контрола;
   - Финансовото разузнаване;
   - Криминологията и криминалистиката;
   - Финансовия анализ;
   - Анализа на производствения и търговски бизнес и др.


Нашите възпитаници могат да се реализират като:
   - Одитори в системата на Сметната палата на Р България;
   - Инспектори в системата на държавния финансов контрол – Агенция „Митници“, Национална агенция за приходите, Агенция „Държавна финансова инспекция“;
   - Вътрешни одитори в звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор, банкови и други финансови институции, нефинансови предприятия;
   - Финансови контрольори в организациите от публичния сектор на икономиката;
   - Митнически представители във външнотърговски и спедиторски фирми.