30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Магистърска програма
„Валутен, митнически и данъчен контрол“

Програмата „Валутен, митнически и данъчен контрол” е структурирана съобразно с изискванията за обучение в степен „магистър” и дава специализирана подготовка на бъдещите дипломанти. В програмата са включени курсове, ориентирани към теоретико-практическите проблеми в осъществяване на валутните сделки и операции, търговско-митническата политика, валутния, митническия и данъчния контрол, митническото представителство, международното митническо сътрудничество. Акцентът в програмата е поставен върху технологията в осъществяване на валутния, митническия и данъчния контрол.

През 2019 г. Магистърската програма „Валутен, митнически и данъчен контрол“ бе сертифицирана от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ към Европейската комисия (TAXUD) като академична програма покриваща в пълна степен изискванията на Европейската рамка за професионална компетентност в митническата професия. Сертификатът е гаранция, че в магистърската програма напълно са покрити изискванията за висококачествено и съвременно обучение по митнически контрол. Този знак за качество от Европейската комисия удостоверява, че обучението по програма ВМДК, ще осигури придобиване на всички компетенции, необходими за успешна реализация както в митническите администрации, така и в бизнес-организациите, не само в рамките на страната, но и в рамките на страните-членки на Европейския съюз.
През 2024 г. МП ВМДК бе успешно ревалидирана от DG TAXUD за нов четиригодишен период.

Обучението в магистърската програма се развива в дистанционна форма на български език и на английски език!


Валутен, митнически и данъчен контрол

EU Recognition Certificate BG
EU Recognition of State-of-the-Art Customs Academic Programmes


Учебно съдържание по дисциплини в Магистърска програма „Валутен, митнически и данъчен контрол“:

   1 семестър, първи модул
   - Митнически контрол
   - Технология на валутния контрол
   - Международно митническо сътрудничество

   1 семестър, втори модул
   - Технология на данъчния контрол
   - Технология на митническия контрол
   - Данъчно облагане на вътрешнообщностната търговия

   2 семестър, първи модул
   - Митническо представителство
   - Данъчни процедури при трансферното ценообразуване / Управление на дистрибуцията и логистиката
   - Магистърски семинар / Магистърски Практикум по Валутен, митнически и данъчен контрол

   2 семестър, втори модул
   - Защита на дипломна работа / Държавен изпит


Професионална реализация
Студентите, завършили обучението си в Магистърска програма „Валутен, митнически и данъчен контрол”, придобиват квалификация, която ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар и им гарантира успешна професионална реализация като:
   - оперативни и ръководни кадри във всички звена на митническата администрация;
   - митнически представители;
   - експерти във външнотърговски, транспортни и спедиторски фирми;
   - ръководни и изпълнителски кадри в данъчната администрация;
   - данъчни консултанти;
   - ръководни и изпълнителски кадри в банкови и не банкови институции.