30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Магистърска програма
„Финансов анализ и контрол“

Магистърската програма „Финансов анализ и контрол” е една от малкото магистърски програми, която има аналог в университети на Европейския съюз (Университета „Гринуич” – Лондон, Университета в Пиреос, Гърция). Учебният процес е ориентиран към подготовката на висококвалифицирани аналитични специалисти със солидни теоретико-методологически и методически знания и професионален прагматизъм в областта на приложение на изследователските методи и техники на финансовия анализ и контрол. На „входа” са знанията, получени от специалните дисциплини в ОКС “Бакалавър”, спец. „Стопански и финансов контрол” и по-конкретно дисциплините по анализ и контрол: „Теория на икономическия анализ”, „Анализ на производствения и търговски бизнес”, „Финансов анализ”, „Стопански и финансов контрол”, „Данъчен контрол и администрация“ и др.


Финансов анализ и контрол

Учебно съдържание по дисциплини в Магистърска програма „Финансов анализ и контрол“:

   1 семестър, първи модул
   - Основи на бизнес анализа
   - Анализ на бизнес риска
   - Финансов контрол

   1 семестър, втори модул
   - Управленски анализ
   - Методология на вътрешния одит
   - Инвестиционен анализ (технически и фундаментален)

   2 семестър, първи модул
   - Анализ на финансовите отчети
   - Документиране в контролния процес / Креативност и конфликтност в данъчния контрол
   - Магистърски семинар / Магистърски Практикум по Финансов анализ и контрол

   2 семестър, втори модул
   - Защита на дипломна работа / Държавен изпит


Професионална реализация
Формирането на солидни научни знания и практически умения позволяват успешно дипломираните студенти да получат професионална реализация както като ръководни кадри в различните сектори на националната икономика, така и като специалисти при осъществяването на финансовия анализ, одиторския, данъчния, вътрешния контрол. Изградените висококвалифицирани специалисти могат активно да участват и като специалисти в контролни структури в Европейския съюз.