30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Катедра
"Контрол и анализ на стопанската дейност"

Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ е водеща по отношение обучението в специалност „Стопански и финансов контрол“, като осигурява адекватен научен и преподавателски състав и поддържа високо качество при подготовката на бакалаври и магистри в областта на контрола и анализа.

Визията на катедрата е да развива лидерските позиции на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на пазара на образователни, научни и консултантски продукти и услуги в областта на финансовия контрол, външния и вътрешния одит, вътрешния контрол и икономическия анализ, като съчетава утвърдените традиции с иновативни методи за обучение и наука.

Мисията на катедрата е да осигурява качествена подготовка на висококвалифицирани специалисти по контрол и анализ, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар и с висока добавена стойност.

Стратегическа цел на специалността е по-пълно постигане критериите на националните и европейски изисквания за качество в обучението по контрол и анализ, обвързано с по-висока степен на реализация на образователния ни продукт, чрез по-тесни връзки с практиката за прилагане на иновативните идеи в обучителния процес.

Членове

доц. д-р Силвия Костова

Ръководител катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Научните и професионални интереси на доц. д-р Силвия Костова са в областта на финансовия контрол, вътрешния и външния одит. Тя е с дългогодишен практически опит в областта на независимия финансов одит като регистриран одитор. Публикувала е над 50 научни публикации в страната и в чужбина. Член е на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт счетоводители в Р България, на Редакционни съвети на списания в България и чужбина. Притежава сертификат за водещ одитор по ISO 9001. Участва в работни групи за развитие и хармонизиране на счетоводното и одиторското законодателство на национално ниво.

Проф. д-р Георги Иванов

Научните и професионални интереси на проф. д-р Георги Иванов са в областта на вътрешния контрол, вътрешния и външния одит, финансовия контрол. Публикувал е над 70 научни публикации в страната и в чужбина. Член е на редакционни съвети на научни и специализирани списания в България. Той е с дългогодишен практически опит в областта на одита в публичния сектор и разработването и внедряването на системи за финансово управление и контрол. Член е на Сметната палата на Р България от 2015 г. Член е и на Глобалния институт на вътрешните одитори (The IIA), и на Института на вътрешните одитори в България от 2003 г. Притежава сертификати за вътрешен одитор в публичния сектор, водещ одитор на Системи за управление на качеството – ISO 9001 и одитор на Системи за информационна сигурност – ISO 27001:2013.

доц. д-р Крум Крумов

доц. д-р Росица Колева

Научните и професионални интереси на доц. д-р Росица Колева са в областта на финансовия анализ и на анализа на финансовите отчети, има дългогодишен практически опит в областта на бизнес оценяването. Публикувала е над 100 научни публикации в страната и в чужбина. Научен ръководител на магистри и докторанти, участник и ръководител на проекти - на Стопанска академия и по оперативни програми.

доц. д-р Пепа Стойкова

Научен секретар на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“
Научните интереси са в областите: данъчен контрол, превенция на престъпността, експертизи, криминология, корупция, изпиране на пари, финансово разузнаване, икономическа сигурност. Автор на над 90 научни публикации в страната и чужбина. Дългогодишен практически опит, като счетоводител, главен счетоводител, директор на предприятия в Плевен и София. Лицензиран брокер на Софийска стокова борса; Вещо лице; Адвокатска правоспособност. Контрольор на Съюза на учените в България, Свищов и Председател на Контролния съвет на Синдикалната организация на Стопанска академия към НБС ВОН – КНСБ. Ръководител и участник в научни и приложни проекти. Член на Съюза на учените в България, ACFE (USA) и АСЕРИ-България.

доц. д-р Зорница Ганчева

Научните интереси на доц. д-р Зорница Ганчева са в областта на митническия, валутния и банковия контрол. Автор е на над 40 научни публикации в страната и чужбина. Член е на Съюза на учените в България.

доц. д-р Момчил Антов

Научните и професионални интереси на доц. д-р Момчил Антов са в областта на митническия и финансов контрол, има дългогодишен практически опит в областта на митническото представителство. Публикувал е над 40 научни публикации в страната и в чужбина. Директор на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), Председател на Националната организация на митническите агенти (НОМА) и лице за контакт с Международната мрежа на митнически университети (INCU) за Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов.

гл. ас. д-р Галя Кушева

Научните и професионалните интереси на гл. ас. д-р Галя Кушева са в областта на икономическия анализ, финансовия анализ и счетоводството. Има над двадесет самостоятелни и екипни научни публикации в страната и в чужбина. По-голямата част от научните й разработки засягат въпросите, свързани с анализа и оценката на туристическия бизнес.

гл. ас. д-р Дияна Иванова

Научните и професионални интереси на гл. ас. д-р Дияна Иванова са в областта на управлението на риска, финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор. Освен в посочените области има научни разработки и в областта на външния контрол. Настоящите й изследвания са насочени към проблемите и предизвикателствата пред съвременния вътрешен одит. Притежава сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор.

гл. ас. д-р Надежда Цветкова

Гл. ас. д-р Надежда Цветкова има интереси и научни публикации от областта на инспекционния и държавния контрол и независимия финансов одит. Алумен координатор и отговаря за връзките на възпитаниците ни от бакалавърско и магистърско обучение с организациите от практиката. Ръководи клуб Алумни към специалност „Стопански и финансов контрол“ и магистърските ни програми. Работи като титуляр и консултант по магистърски програми, развивани от катедрата, както и на дисциплини към Центъра за професионално и следдипломно обучение по специализации „Независим финансов одит“ и „Съдебни експертизи“.

гл. ас. д-р Жельо Желев

Основните научни и професионални интереси на гл. ас. д-р Жельо Желев са в областта на данъчния контрол върху облагането с ДДС, акцизи и двойното данъчно облагане. В допълнение е изследвал проблематики в областта на криминологията и криминилистиката, и финансовото разузнаване. Към момента е Еразъм координатор на катедрата и координатор в Центъра за дистанционно обучение към Стопанска академия "Д. А. Ценов".

гл. ас. д-р Красимир Кулчев

Научните и професионални интереси на гл. ас. д-р Красимир Кулчев са в областта на маркетинговите анализи, управленския анализ и финансовия анализ. Има над двадесет самостоятелни и екипни научни разработки в страната и чужбина. В значителна част от публикациите си представя възможности за решаване на теоретико-приложните проблеми на анализа на физическата дистрибуция. Настоящите му изследвания са насочени към оценка на финансовата устойчивост на предприятията посредством модели, конструирани чрез дискриминантен анализ.
Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Свищов, ул. Ем. Чакъров 2
Контакти
Катедра
"Контрол и анализ
на стопанската дейност"

   гр. Свищов
   ул. Ем. Чакъров №2,
   Стопанска академия "Д. А. Ценов",
   Факултетски корпус
   +359 631 66 266
   control@uni-svishtov.bg
Пишете ни

Oops! Something went wrong while submitting the form