30 години специалност "Стопански и финансов контрол"   bg   en

Катедра
"Контрол и анализ на стопанската дейност"

Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ е водеща по отношение обучението в специалност „Стопански и финансов контрол“, като осигурява адекватен научен и преподавателски състав и поддържа високо качество при подготовката на бакалаври и магистри в областта на контрола и анализа.

Визията на катедрата е да развива лидерските позиции на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на пазара на образователни, научни и консултантски продукти и услуги в областта на финансовия контрол, външния и вътрешния одит, вътрешния контрол и икономическия анализ, като съчетава утвърдените традиции с иновативни методи за обучение и наука.

Мисията на катедрата е да осигурява качествена подготовка на висококвалифицирани специалисти по контрол и анализ, способни да се реализират на конкурентния трудов пазар и с висока добавена стойност.

Стратегическа цел на специалността е по-пълно постигане критериите на националните и европейски изисквания за качество в обучението по контрол и анализ, обвързано с по-висока степен на реализация на образователния ни продукт, чрез по-тесни връзки с практиката за прилагане на иновативните идеи в обучителния процес.