30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Кандидатствай за магистър

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ за учебната 2023/2024 година

   º Редовно платено обучение в професионално направление 3.8. Икономика - 2 семестъра: 1100 лв. / семестър.
   º Дистанционно платено обучение за студенти записали се в магистърска програма от специалност, в която е придобита ОКС "бакалавър" - 2 семестъра: 900 лв. / семестър.
   º Дистанционно платено обучение за студенти записали се в магистърска програма от специалност, различна от специалността, в която е придобита ОКС "бакалавър" - 2 семестъра: 1000 лв. първи семестър/ 900 лв. втори семестър.
   º Дистанционно платено обучение за студенти, завършили ОКС "бакалавър" в професионално направление, различно от 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление - 4 семестъра: 900 лв. / семестър.

Таксите могат да се заплатят по един от трите начина:

1. Онлайн, през личното студентско досие с банкова карта. (Препоръчително - заплащането се отразява незабавно в досието на студента.)
2. Във Фронт офис „Обслужване на студенти“, през ПОС терминал с банкова карта.
3. С банков превод по сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов (Изисква време за обработка, плащането се отразява в досието на студента след няколко дни):
IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC - CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД - Свищов

ВАЖНО: Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента – имена и ЕГН и факултетен номер.

Кандидаствай за магистър