30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Кандидатствай за магистър

ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
(за учебната 2023/2024 г. в редовна форма е магистърска програма "Финансов контрол и външен одит - ФКВО")

Кандидатите за обучение по магистърски програми в редовна форма подават следните документи за кандидатстване:
   º Молба до Ректора (по образец, закупува се от академичната книжарница на СА „Д. А. Ценов”).
   º Диплома за ОКС „бакалавър” (копие и оригинал за сверка) или уве­рение за ОКС „бакалавър”, с посочени балообразуващи сре­ден успех от следването и оцен­ка от държавния из­пит/за­щитата на дипломната работа.
   º Вносна бележка за платена административна такса* в размер на 60 лв.

При записване, класираните студенти подават:
   º Комплект документи за записване (закупува се от академичната книжарница на СА „Д. А. Ценов”).
   º Снимки (матирани) – 4 бр.
   º Вносна бележка за платена първа семестриална такса. (линк към страницата с таксите)

Документи за кандидатстване и записване се подават във фронт офиса за обслужване на студенти (Факултетски корпус, ет. 1)

ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Кандидатите за обучение по магистърски програми в дистанционна форма на обучение могат да кандидатстват и запишат лично (във Фронт офис „Обслужване на студенти“, в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов) или дистанционно (чрез системата за онлайн кандидатстване).

Независимо от избрания начин за кандидатстване и записване е необходимо:
   º Диплома за висше образование по направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление; в ОКС „бакалавър” или "магистър" по направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм; в ОКС „бакалавър” или "магистър" по направления различни от 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.
   º Комплект документи за записване (цена: 8 лв.);
   º Снимки (паспортен формат, матирани) – 4 бр.
   º Платена административна такса* в размер на 60 лв. и платена първа семестриална такса

Кандидаствай за магистър