30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Кандидатствай за магистър

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
   º За редовно обучение, кандидатите следва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” само в професионални направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление.
   º За дистанционно обучение, кандидатите следва да притежават диплома за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“, „бакалавър” или „магистър“.
   º Успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50). Изчислява се като средно-аритметична оценка между средния успех от курса на обучение и оценката от държавен изпит или защита от дипломна работа.Кандидаствай за магистър