30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Кандидатствай в специалност „Стопански и финансов контрол“

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

При кандидатстване кандидат-студентите подават следните документи:
   º заявление за кандидатстване на място в СА "Д. А. Ценов" (ИЗТЕГЛИ)
   º копие на диплома за завършено средно образование (при записване оригиналът на дипломата се предоставя за сверка);
   º копие на лична карта (при записване оригиналът се предоставя за сверка);
   º копие на сертификат от национално ученическо състезание, проведено от Стопанска академия (само за кандидатстващите със сертификат);
   º документ за внесена такса за кандидатстване;
   º документ, удостоверяващ успешното полагане на кандидатстудентски изпит в друго висше училище (само за кандидатстващите с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище).

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават лично или чрез друго лице в:
   º кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
   º ONLINE на www.uni-svishtov.bg;
При необходимост от допълнителна информация или съдействие за кандидатстване в специалност "Стопански и финансов контрол" не се колебайте да се свържете с нас!

Лице за контакт:
гл. ас. д-р Жельо Желев
телефон: 0631/66-282
GSM: 0882/752-642
zh.zhelev@uni-svishtov.bgКандидаствай онлайн СФК