30 години специалност "Стопански и финансов контрол"

Магистърска програма
„Финансов контрол и външен одит“

Магистърската програма е разработена да развива теоретическата подготовка, навиците и уменията, които следва да притежават ръководителите на финансово контролните институции, на екипите, осъществяващи процедури, свързвани с различните конкретни форми на контрол (проверки, ревизии, инспекции, външен одит и надзор), както и на преките изпълнители на контролна дейност.

В учебния план са включени дисциплини, свързани с технологията на финансовия контрол, анализа на финансовите отчети, спецификите на процеса по събиране на доказателства в контролния процес, вътрешния одит на банките и особеностите на оценката на качеството на контролната дейност. Компетенциите и знанията, които придобиват от дипломантите, са в съответствие с професионалната рамка на Сметна палата на Р България, Агенция за държавна финансова инспекция и Националната агенция за приходите.


Финансов контрол и външен одит

Учебно съдържание по дисциплини в Магистърска програма „Финансов контрол и външен одит“:

   1 семестър, първи модул
   - Теория на контрола
   - Технология на финансовия контрол
   - Вътрешен одит в банките

   1 семестър, втори модул
   - Анализ на финансовите отчети
   - Доказване във финансовия контрол и външния одит
   - Контрол върху обществените поръчки и средствата от Европейския съюз

   2 семестър, първи модул
   - Международни одиторски стандарти
   - Одит в публичния сектор / Счетоводни концепции и стандарти / Финансова инспекция
   - Магистърски семинар / Магистърски Практикум по Финансов контрол и външен одит

   2 семестър, втори модул
   - Защита на дипломна работа / Държавен изпит


Професионална реализация
Завършилите тази магистърска програма могат да намерят бъдещата си реализация като ръководители, методолози и преки изпълнители в областта на одита, ревизионната и инспекционната дейност, данъчно-осигурителния контрол и контрола, осъществяван от различните специализирани звена в тази област – събиране на държавни вземания, хазарт, стопанска и икономическа полиция и др.

Профисионалната подготовка на дипломантите е в съответствие с изискванията на Сметна палата на Р България, Агенция за държавна финансова инспекция и Националната агенция за приходите. Част от дисциплините се признават за придобиване на правоспособност за дипломиран експерт-счетоводител.